ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ — ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ

Αλέξης καρπούζος

Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η σκέψη είναι οδός και όχι μέθοδος. Η μέθοδος υπακούει σε ένα σύνολο προδιατεταγμένων κανόνων που αποβλέπουν σε ένα προκαθορισμένο σκοπό. Η λειτουργία της μεθόδου είναι τεχνικο-επιστημονική, δηλαδή θεμελιώνεται σε αιτιακά και επεξηγηματικά σχήματα που αποβλέπουν μέσω των παραστάσεων και των αναπαραστάσεών τους στον υπολογισμό, την μέτρηση και τον έλεγχο του «αντικειμένου τους»…

--

--

--

Alexis Karpouzos (Greek : Αλέξης καρπούζος) is an Greek-born Philosopher, Spiritual Teacher and Author.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexis karpouzos

Alexis karpouzos

Alexis Karpouzos (Greek : Αλέξης καρπούζος) is an Greek-born Philosopher, Spiritual Teacher and Author.

More from Medium

An old text I wrote back in 2005

The beauty of divine timing

The Miracle Of Calais

The Miracle of Dunkirk, where many humans were saved during the Second World War

The Growing Influence of Mythology in Modern Contemporary Literature